3045/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc chuẩn bị Tuần phim Việt Nam tại Vê-nê-xuê-la và Bra-xin

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TUẦN PHIM VIỆT NAM TẠI VÊ-NÊ-XUÊ-LA VÀ BRA-XIN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9, ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì việc chuẩn bị cho Tuần phim Việt Nam 10 phim) tại Vê-nê-xuê-la và Bra-xin trong khuôn khổ "Tuần Việt Nam" tổ chức tại hai nước từ ngày 11 đến 23 tháng 10 năm 2009.

Điều 2. Về kinh phí:

Cục Điện ảnh chịu chi phí in đĩa, làm phụ đề, biên tập phụ đề đĩa DVD, tài liệu giới thiệu phim và vận chuyển phim sang Vê-nê-xuê-la và Bra-xin (trích từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Điện ảnh năm 2009).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

- Lưu: VT, HTQT, PTT.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác