3045/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức lớp hồi dưỡng nghiệp vụ cho các đơn vị trong hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của các bảo tàng, ban hành theo Quyết định số 132 - 1998/QĐ -BVHTT ngày 6 tháng 2 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ công văn số 367/BTHCM, ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Bảo tàng Hồ Chí Minh về việc xin phép tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các đơn vị trong hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hoá,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với nội dung "Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh qua tài liệu hiện vật trưng bày tại các bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; cung cấp những tư liệu mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước", cho cán bộ các đơn vị trong hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2010.

Điều 2. Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức lớp bồi dưỡng theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của đơn vị.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH, TH.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác