3045/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình múa flamenco “Caprichos del Tiempo - Những tùy khúc thời gian”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật Biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật Biểu diễn phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội đón 09 nghệ sỹ nước ngoài (quốc tịch Tây Ban Nha) và tổ chức chương trình múa flamenco “Caprichos del Tiempo - Những tùy khúc thời gian” của nhóm múa Isabel Bayón nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Tây Ban Nha (12/10/1492 - 12/10/2014).
Thời gian: ngày 16 tháng 10 năm 2014.
Địa điểm: Nhà Hát Lớn, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí:
- Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật Biểu diễn chịu chi phí: thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ trung tâm.
- Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội chịu chi phí tổ chức chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NCT (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác