3046/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỚNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm ảnh "Hà Nội ngày nay" tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN LÃM ẢNH "HÀ NỘI NGÀY NAY" TẠI TRUNG TÂM VĂN HOÁ VIỆT NAM TẠI PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp tổ chức Triển lãm với tiêu đề "Hà Nội ngày nay" bao gồm một số ảnh về phố phường Hà Nội, cầu Long biên và con đường gốm sứ của tác giả người Pháp, bà Dominique de Miscault, ủy viên Ban chấp hành Hội Hữu nghị Pháp-Việt, Tổng biên tập Tạp chí "Viễn cảnh" của Hội.

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm biên tập nội đung và tuyển chọn các ảnh trưng bày triển lãm.

Thời gian: từ ngày 9 đến ngày 31 tháng 10 năm 2009.

Địa điểm: tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.

Điều 2. Về kinh phí:

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chịu chi phí tổ chức triển lãm, in ấn tài liệu quảng cáo, cước phí vận chuyển tài liệu từ Việt Nam sang Pháp và bảo hiểm cho khách đến Trung tâm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

- Lưu: VT, HTQT, HTM.(7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác