3047/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức những ngày phim Việt Nam" tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC NHỮNG NGÀY PHIM VIỆT NAM" TẠI TRUNG TÂM VĂN HOÁ VIỆT NAM TẠI PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp tổ chức "Những ngày phim Việt Nam" bao gồm một số phim truyện và tài liệu đã có sẵn tại Pháp về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc sống, con người Việt Nam.

Thời gian: 10 buổi chiếu trong khoảng từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 năm 2009.

Địa điểm: tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.

Điều 2. Về kinh phí:

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chịu chi phí tổ chức chiếu phim, in ấn tài liệu quảng cáo, cước phí vận chuyển tài liệu từ Việt Nam sang Pháp và bảo hiểm cho khách đến Trung tâm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

- Lưu: VT, HTQT, HTM. (7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác