304/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi cuộc họp về quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong dự thảo Nghị định Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; phát hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Ngày 18 tháng 8 năm 2011, tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong dự thảo Nghị định Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; phát hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (dự thảo Nghị định). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ.

Sau khi trao đổi, thảo luận đi đến thống nhất, Thứ trưởng kết luận:

1) Bổ sung khoản 5 Điều 7 dự thảo Nghị định: Không vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2) Bổ sung nội dung phần cam kết trong các mẫu đơn kèm dự thảo Nghị định: … “chịu trách nhiệm về mọi vi phạm của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan”…

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị: Cục BQTG, Cục NTBD,

   Vụ Pháp chế, Văn phòng;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(10).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác