3053/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Hà Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
 
Phúc đáp Công văn số 782/UBND-VX ngày 19/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị xem xét cho phép lập hồ sơ di tích Đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xép hạng di tích quốc gia đặc biệt. Sau khi nghiên cứu và trao đổi với Thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với việc lập hồ sơ di tích Đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử, khoa học để lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Hồ sơ di tích gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hóa) trước ngày 30/9/2015./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Hà Nam;
-Lưu: VT,DSVH,NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác