3054/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương sửa chữa và nâng cấp một số hạng mục của di tích Lăng Mai Xuân Thưởng, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3101/UBND- VX ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị thỏa thuận chủ trương sửa chữa và nâng cấp một số hạng mục tại di tích Lăng Mai Xuân Thưởng thuộc xã Bình Tường, huyện Tây Sơn. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ sửa chữa nâng cấp một số hạng mục tại di tích Mai Xuân Thưởng, gồm: Lát đá nền nhà, sân, bậc cấp; Ốp đá tường nhà, ngôi mộ; Sửa chữa lan can và trụ biểu... để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để lập hồ sơ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm đinh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ sửa chữa và nâng cấp một số hạng mục tại di tích Lăng Mai Xuân Thưởng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VHTTDL tnh Bình Định;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác