3054/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc xây dựng và tổ chức biểu diễn 02 Chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét yêu cầu công tác;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam xây dựng và biểu diễn 02 chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong:
1. Chương trình Ca Múa Nhạc (1h45’) biểu diễn vào 20h00 ngày 05 tháng 9 năm 2012 tại Quảng trường Trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Chương trình nghệ thuật (30 phút) biểu diễn vào 9h00 ngày 06 tháng 9 năm 2012 tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Kinh phí thực hiện được chi từ nguồn ngân sách bổ sung cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ trên.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2972/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 8 năm 2012.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác