3055/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng cổng đền Trình, thôn Yến Vĩ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1936/ VHTTDL-QLDS ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cổng đền Trình, thôn Yến Vĩ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cổng đền Trình, thôn Yến Vĩ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:
- Không viết chữ trên bốn trụ cổng và trên hai lối vào hai bên. Nội dung đại tự treo trên lối đi giữa phải được cơ quan có thẩm quyền về văn hóa thẩm định và chữ viết sử dụng chữ quốc ngữ.
- Không đắp mặt nguyệt trên bờ nóc công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác