3057/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tập huấn “Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuê số 50/2005/QH 11; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mau; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Kết luận củạ Lãnh đạo Bộ số 40Ọ/TB-VP ngày 03 tháng 9 năm
2014;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
 
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối họp với Cục Bản quyền tác giả, Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dụng kế hoạch tổ chức 02 lớp Tập huấn “Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn” cho các công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cơ quan báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.
Thời gian: trong tháng 10 năm 2014
Hình thức tổ chức: Tập huấn
Điều 2. Kinh phí tổ chức tập huấn trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Thanh tra Bộ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyên tác giả, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
 - Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Khánh Hải (để b/c);
- Lưu: VT, TTr, QH(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác