3059/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bố di tích đình Phương Chính và nhà thờ họ Đàm (Lê), tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 6380/UBND- VX ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích đình Phương Chính và nhà thờ họ Đàm (Lê) thuộc xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa. về việc này, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích đình đình Phương Chính và nhà thờ họ Đàm (Lê) để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng kinh phí xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp để triển khai thực hiện dự án. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thấm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích đình Phương Chính và Nhà thờ họ Đàm (Lê)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác