305/QĐ-BVHTTDL

Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc xếp hạng di tích quốc gia ngày 22 tháng 1 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét Công văn số 1103/TTr-UBND ngày 1 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT

ĐÌNH THANH NGHĨA

XÃ ĐỒN XÁ, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM

 

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 4;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ TP;

- Lưu: VT; DSVH, NĐD.18. 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Chiến Thắng

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác