305/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về triển khai Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”

Ngày 17 tháng 8 năm 2011, tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về triển khai Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” (Đề án 1270) theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Đào tạo, Vụ Thư viện, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện Văn hoá, Nghệ thuật Việt Nam, Vụ Pháp chế, Vụ Văn hoá dân tộc, Văn phòng các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án 1270.

Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc báo cáo kết quả xây dựng Đề án và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Biểu dương Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án 1270 với vai trò quan trọng của Vụ Văn hoá dân tộc và các đơn vị thuộc Bộ đã xây dựng Đề án 1270 đảm bảo tiến độ, chất lượng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2) Để triển khai kịp thời, có hiệu quả Đề án 1270:

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác Đề án 1270 Trung ương, với thành phần là đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành liên quan (Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc…) giao Vụ Văn hoá dân tộc triển khai các thủ tục theo quy định báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định trước ngày 30 tháng 8 năm 2011.

- Tổ chức Họp báo giới thiệu về Đề án 1270 giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện.

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ ban hành kế hoạch, Bộ trưởng sẽ ban hành Chỉ thị về việc thực hiện Đề án 1270 giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15 tháng 9 năm 2011.

-  Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì đề xuất văn bản hướng dẫn các Bộ, Ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 1270 năm 2012, tổng hợp kế hoạch thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để cân đối bố trí vốn ngân sách thực hiện Đề án năm 2012 đồng thời với việc  rà soát lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2012.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 1270 vào nửa cuối tháng 9 năm 2011 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì đề xuất địa điểm, thành phần, kế hoạch, chuẩn bị nội dung báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30 tháng 8 năm 2011.

- Xây dựng các Dự án thành phần giai đoạn 2011-2015, giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng các Dự án thành phần. Tập trung cho các Dự án 1: Xây dựng bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm 2020. Tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số; Dự án 2: Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30 tháng 10 năm 2011.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(45).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác