3060/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây mới tòa Phương đình thuộc di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, tỉnh Thái Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây mới tòa Phưang đình thuộc di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (kèm hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây mới tòa Phương đình thuộc di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác