3060/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xây dựng "Không gian Việt Nam" tại Nhà Châu Á, Cuba

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao Và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục Hợp tác quốc tế xây dựng (không gian Việt Nam" tại Nhà Châu Á. Trung tâm Lịch sử Thành phố La Habana, Cộng hoà Cuba.

Điều 2. Về kinh phí:

Vụ Kế hoạch, Tài chính cấp bổ sung kinh phí từ Bộ tài chính dưới 01 tỷ đồng bao gồm: chi phí chuẩn bị nội dung, sưu tầm và mua hiện vật, bồi dưỡng chuyên gia văn hoá, đóng gói vận chuyển. bảo hiểm gửi hiện vật và các chi phí khác có liên quan đến công tác chuẩn bị.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính. Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT.PTT(8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác