3062/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ lập “Quy hoạch phát triển thể dục thể thao Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 112/20071NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục thể thao;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện nhiệm vụ lập "Quy hoạch phát triển thể dục thể thao Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030" (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời gian hoàn thành trình Bộ: ngày 31 tháng 03 năm 2011 .

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao về Tổng cục Thể dục thể thao.

Điều 2. Tổng cục Thể dục thể thao có nhiệm vụ:

- Giao đơn vị chuyên môn có đủ năng lực đổ chủ trì thực hiện việc lập Quy hoạch, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu.

- Trình Bộ thẩm định và phê duyệt đề cương, dự toán của Quy hoạch theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

- Báo cáo thường kỳ (03 tháng) về kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác