3063/BVHTTDL-TĐKT

TLBT, VT Vụ TĐKT-Phùng Huy Cẩn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v hướng dẫn công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học, Công nghệ đợt 5

Kính gửi:…………………………………..
 
Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ,
Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ,
Căn cứ Công văn số 2043/BKHCN-TĐKT ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Ke hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5,
Để công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 đạt kết quả tốt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị khi tổ chức triển khai công tác xét tặng Hội đồng cấp cơ sở cần chú ý một số điểm sau:
1. Công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 triến khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Đề nghị các đơn vị phố biến nội dung các văn bản quy phạm nêu trên đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức các đơn vị để nghiên cứu, nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng Giải thưởng.
2. Về đối tượng: thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Về điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng: thực hiện theo Mục 1 Chương II Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Về quy trình xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16, Điều 17, Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
5. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
6. Về tiến độ triển khai thực hiện tại Hội đồng cấp cơ sở: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và xét tặng Giải thưởng từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 31/12/2015.
7. Thời hạn Hội đồng cấp Bộ nhận hồ sơ từ Hội đồng cấp cơ sở: Từ ngày 31/12/2015 đến hết ngày 10/01/2016 (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng).
Đề nghị các đơn vị tra cứu Nghị định số 78/2014/NĐ-CP và Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Vụ Thi đua, Khen thưởng để được hướng dẫn và giải đáp./.
 
 
Noi nhận:
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Lê Khánh Hải (đế b/c);
- Vụ KHCN&MT (để phối hợp);
- Lưu: VT, TĐKT, MT.80.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác