3065/BVHTTDL-BGD,

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội X của Đảng

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ

-  Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Kế hoạch số 1338/KH-BCĐ ngày 20/4/2010, Ban Chỉ đạo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc, Sở VHTTDL các tỉnh-thành báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam trong phạm vi trách nhiệm được phân công, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển Ngành mà Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ X của Đảng đã đề ra.

Nêu rõ nguyên nhân đạt kết quả, nguyên nhân còn tồn tại, yếu kém; những khó khăn, vướng mắc; bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian từ Đại hội X của Đảng đến nay.

- Đề xuất các giải pháp và kế hoạch hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển mà Chương trình đã đề ra. Kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Ngành văn hoá, thể thao du lịch trong những năm tiếp theo.

- Dự báo, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ chiến lược và chỉ tiêu phát triển của Ngành trong những năm tiếp theo sau Đại hội XI của Đảng.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị - Thành viên Ban chỉ đạo, Giám đốc các Sở VHTTDL chỉ đạo thực hiện, báo cáo Bộ trưởng - trưởng Ban Chỉ đạo chậm nhất vào ngày 30/9/2010 theo đúng Kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trường - Trưởng Ban Chỉ đạo;

-Các Thứ trưởng:

- Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Bộ:

 -Lưu: VT VP(THTT), BTK (135).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác