3065/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác đào tạo sau đại học về văn hóa nghệ thuật các cơ sở trực thuộc Bộ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, 

   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác đào tạo sau đại học về văn hóa nghệ thuật của các cơ sở trực thuộc Bộ,

- Thời gian: Tháng 11 năm 2011, 

- Địa điểm: Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Hội nghị Tổng kết trớch từ nguồn dự toán ngân sách sự nghiệp năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết),

- Lưu: VT, ĐT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác