306/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình Hành động quốc gia về du lịch tại cuộc họp về tình hình thực hiện năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015

Ngày 23 tháng 01 năm 2015, tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình Hành động quốc gia về du lịch đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chủ nhiệm 2 Chương trình và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh, Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam, Viện Âm nhạc.
Sau khi nghe báo cáo của đại diện các đơn vị dự họp và Vụ Kế hoạch, Tài chính - Thường trực Ban Chủ nhiệm Chương trình, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Chương trình kết luận:
1) Năm 2014, về cơ bản 2 chương trình được triển khai theo kế hoạch, tiến độ, tuy nhiên việc đánh giá hiệu quả chưa được các đơn vị chủ trì các Đề án, nhiệm vụ báo cáo đầy đủ.
2) Đối với một số hạn chế trong quá trình thực hiện.
- Một số đơn vị chậm thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2014: Viện Âm nhạc và Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam; đơn vị chậm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2014: Cục Điện ảnh.
- Các đề án đã tiến hành nhưng chưa hoàn tất việc thanh quyết toán, đề nghị khẩn trương hoàn tất thủ tục theo quy định. Kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán 31/01/2015 theo quy định, các đơn vị chủ trì các đề án, nhiệm vụ của Chương trình năm 2014 thực hiện báo cáo quyết toán kinh phí các đề án, nhiệm vụ và đề xuất chuyển số dư tạm ứng, số dư dự toán kinh phí của các đề án, nhiệm vụ sang năm 2015 gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ có văn bản đề nghị Bộ Tài chính về việc chuyển nguồn kinh phí. Dứt điểm không để tồn đọng các đề án, đến thời gian quy định đơn vị nào chưa hoàn thành các đề án được giao theo quy định, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm Chương trình, trước Bộ trưởng.
- Tính chuyên nghiệp, liên kết phát huy sức mạnh tổng hợp, liên ngành trong quảng bá, xúc tiến du lịch vẫn chưa đảm bảo yêu cầu, một số đề án, nhiệm vụ đã được điều chỉnh kịp thời ứng phó với những tác động bất lợi đến du lịch từ tình hình biển Đông nửa cuối năm 2014, nhưng nhìn chung còn có các đề án nhỏ lẻ, manh mún, thiếu trọng tâm.
3) Rút kinh nghiệm việc xây dựng và thực hiện 2 chương trình năm 2014, năm 2015 việc triển khai 2 chương trình phải bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
- Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm, các nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp du lịch, các nguồn kinh phí đóng góp và huy động khác ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Du lịch năm 2014 theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/7/2014 của  Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia năm 2014 theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12/11/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020.
4) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch  hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị chủ trì đề án, nhiệm vụ các chương trình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng chế độ chi tiêu hiện hành và mức chi cho nội dung các chương trình được quy định tại Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/7/2014 và Thông tư liên tịch số 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12/11/2014. Đề xuất văn bản chỉ đạo các địa phương phối hợp, quảng bá, xúc tiến du lịch mang tính hệ thống, đồng bộ năm 2015.
5) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, tổng hợp đề xuất Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia năm 2014 trình Bộ trưởng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/01/2015.
6) Giao Tổng cục Du lịch chủ trì, tổng hợp đề xuất Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2014 trình Bộ trưởng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/01/2015.
7) Ban Chủ nhiệm Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia thống nhất quan điểm quản lý, điều hành các Đề án, nhiệm vụ của Chương trình năm 2015 thực hiện theo mục tiêu và lộ trình Thủ tướng đã phê duyệt, chủ động ứng phó phù hợp với tình hình thực tế:
- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến điểm đến quốc gia, điểm đến địa phương và các sản phẩm, dịch vụ đặc sắc của du lịch Việt Nam ở nước ngoài nhằm thúc đẩy lượng khách quốc tế, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách quốc tế.
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên tuyền, quảng bá và xúc tiến du lịch ở trong nước nhằm nâng cao ý thức về gìn giữ và bảo vệ môi trường du lịch, văn hóa ứng xử với khách du lịch và thúc đẩy phát triển du lịch nội địa; du lịch tàu biển.
- Tập trung gia tăng quy mô tham gia hội chợ và các hoạt động quảng bá, xúc tiến văn hóa, du lịch cho các Hội chợ du lịch quốc tế lớn.
- Tăng cường E Marketing, triển khai Chiến lược Marketing đã được phê duyệt.
- Tổ chức các đoàn FAM, các đoàn Fresstrisp có chất lượng, đúng đối tượng.
Trên cơ sở xác định nhiệm vụ, kinh phí từ ngân sách nhà nước thuộc Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia năm 2015 tập trung ưu tiên các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1836/KH-BCĐNNVDL ngày 06/6/2014 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch; gia tăng quy mô, hình thức liên kết tại một số Hội chợ du lịch quốc tế lớn; tập trung cho E Marketing; Kế hoạch phối hợp quảng bá, xúc tiến du lịch thị trường Châu Âu.
8) Ban Chủ nhiệm Chương trình Hành động quốc gia về du lịch thống nhất quan điểm quản lý, điều hành các Đề án, nhiệm vụ của Chương trình năm 2015 thực hiện theo mục tiêu và lộ trình Thủ tướng đã phê duyệt, chủ động ứng phó phù hợp với tình hình thực tế:
- Tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc sắc, mới, hoàn thiện.
-  Xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.
- Nâng cao năng lực quản lý du lịch.
Trên cơ sở xác định nhiệm vụ, kinh phí từ ngân sách nhà nước thuộc Chương trình Hành động quốc gia về du lịch 2015 tập trung ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, sản phẩm du lịch trọng điểm, ưu tiên sản phẩm du lịch theo vùng (Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long…), đặc biệt du lịch biển đảo; hỗ trợ xây dựng sản phẩm Năm du lịch quốc gia 2015; nâng cao chất lượng môi trường du lịch, cải thiện điểm đến thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam; đào tạo nhân lực du lịch, tập trung cho đội ngũ hướng dẫn viên.
9) Trên cơ sở quan điểm quản lý, điều hành các Đề án, nhiệm vụ của các chương trình năm 2015 đã được Ban Chủ nhiệm các chương trình thống nhất tại cuộc họp này, nhu cầu kinh phí của các đơn vị đăng ký, giao Vụ Kế hoạch, Tài chính rà soát, tổng hợp xây dựng phương án phân bổ dự kiến kế hoạch năm 2015 của 2 chương trình, báo cáo Bộ trưởng xem xét, ký văn bản gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/01/2015.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KHTC (để theo dõi, đôn đốc);
- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT,
Cục MTNATL, Cục NTBD, Cục ĐA,
TT Điện ảnh TTDLVN, Viện Âm nhạc,
TT Văn hoá VN tại Pháp (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(30).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác