3074/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v “Ngày hội văn hóa-thể thao Người cao tuổi Việt Nam 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2476/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ năm 2015 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan tổ chức “Ngày hội văn hóa-thể thao Người cao tuổi Việt Nam 2015”.
- Địa điểm: Trung tâm Triến lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam (Số 2 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).
- Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 10 năm 2015.
Điều 2. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm:
- Xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí tố chức “Ngày hội văn hóa-thể thao Người cao tuổi Việt Nam 2015” trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tố chức các hoạt động “Ngày hội văn hóa-thể thao Người cao tuổi Việt Nam 2015” theo kế hoạch đã được duyệt và các quy định hiện hành.
Điều 3. Kinh phí thực hiện:
- Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;
- Kinh phí của đơn vị phối hợp thực hiện;
- Kinh phí xã hội hóa (nếu có);
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm vãn hoá nghệ thuật Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 1, 4;
- Bộ trưởng (đế b/c):
- TT Vương Duy Biên;
- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP, AT.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác