3076/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3076/TB-BVHTTDL ngày 23 tháng 8 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp về Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình hành động quốc gia về du lịch

Ngày 21 tháng 8 năm 2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,  Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình hành động quốc gia về du lịch. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, lãnh đạo và đại diện các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch.

Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia các năm 2011, 2012, Kinh phí và việc triển khai Chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2013, đề xuất kế hoạch của 2 chương trình năm 2014 và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành dứt điểm việc thanh quyết toán các Đề án thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011, 2012.

2) Đồng ý chủ trương theo đề xuất của Tổng cục Du lịch về sử dụng kinh phí còn dư sau khi thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011, 2012 để thực hiện 06 nhiệm vụ năm 2013 và đầu năm 2014. Giao Vụ Kế hoạch, Tài Chính hướng dẫn Tổng cục Du lịch thực hiện các thủ tục theo quy định.

3) Tổng cục Du lịch khẩn trương xây dựng Đề cương, dự toán chi tiết các Đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2013, chủ động phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hành động quốc gia về du lịch để triển khai theo quy định.

4) Đồng ý về chủ trương đăng ký Kế hoạch kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2014, Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2014, giao Vụ Kế hoạch, Tài chính cùng các đơn vị rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành du lịch năm 2014 báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét để triển khai các thủ tục tiếp theo.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị: TCDL, Vụ KHTC, Cục MTNATL, Cục NTBD, Cục HTQT, Học viện ANQGVN, Trung tâm Điện ảnh TTDL;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác