3079/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3079/BVHTTDL-DSVH ngày 23 tháng 8 năm 2013 Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng tôn tạo, nâng cấp di tích đình Hoà Tú, xã Hoà Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1063/BVHTTDL-KHTC ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng đề nghị có ý kiến về Dự án tôn tạo, nâng cấp di tích lịch sử đình Hoà Tú, xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thoả thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng tôn tạo, nâng cấp di tích lịch sử đình Hoà Tú, bao gồm các nội dung: Xây dựng bờ kè, đường vào đình, cổng đình, hàng rào bảo vệ di tích, nâng cấp sân đình, sân trước cổng đình, thoát nước và trồng mới, bố trí lại cây xanh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Căn cứ pháp lý cần bổ sung Luật Di sản văn hoá, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

- Không đắp rồng chầu trên bờ nóc mái cổng vào đình và không sử dụng chất liệu mi ca để ghi tên đình trên cổng (nên sử dụng vữa để đắp tên đình).

- Sử dụng gạch Tàu (30x30) lát lên trên bề mặt rãnh thoát nước trong khu vực sân đình nhằm hạn chế làm thay đổi cảnh quan sân đình.

- Không lát gạch trong phạm vi xây dựng kè tại khu vực sân phía trước cổng đình, khu vực này nên để đất trống trồng cây xanh.

- Bổ sung ảnh mầu hiện trạng tổng thể khu di tích và các khu vực dự kiến đầu tư tôn tạo, nâng cấp theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng  biết và hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác