3079/QĐ-BVHTTDL,

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức hội thảo và tập huấn công tác tổ chức cán bộ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2009 của Vụ Tổ chức cán bộ;

 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức hội thảo và tập huấn công tác cán bộ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Thời gian: cuối tháng 9 năm 2009

Địa điểm: Cơ quan Đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chuẩn bị nội dung hội thảo, tài liệu, báo cáo viên bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hội thảo và tập huấn lấy từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Bộ do Văn phòng cấp. Quyết định này thay thế Quyết định số 2995/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 4,

- Lưu: VT, TCCB, Th(8)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác