3080/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đề nghị chuyển đổi nội dung đầu tư trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 
Phúc đáp Công văn số 1807/SVHTTDL-KHTC ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị chuyển đổi nội dung đầu tư trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015. Sau khi rà soát kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015 đã hướng dẫn bố trí cho các dự án, nhiệm vụ tại địa phương và ý kiến của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Công văn số 238/VHNTQGVN-KHHTQT ngày 02 tháng 8 năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Năm 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã hỗ trợ kinh phí là 180 triệu đồng để thực hiện dự án “Xây dựng hồ sơ khoa học Bảo tồn trò diễn Xuân Phả”. Tuy nhiên, năm 2001 ngành văn hóa đã phối hợp với Viện Văn hóa dân gian thực hiện dự án trên. Do vậy, để tránh chồng chéo và đạt hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị chuyển đổi nội dung sang thực hiện dự án “Sưu tầm, bảo tồn trò diễn Xuân Phả”.
2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và làm việc với các cơ quan liên quan để làm thủ tục điều chuyển vốn cũng như thực hiện việc giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn trên theo đúng các quy định tài chính hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam;
- Lưu: VT, KHTC, QIC 8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác