3081/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức hoạt động văn hoá tại Pháp

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ TẠI PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp tổ chức 03 hoạt động văn hoá tại Pháp nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2009. Cụ thể:

1/ Hai buổi biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ là Việt kiều biểu diễn.

-Thời gian: Ngày 2 tháng 9 năm 2009: dành cho khách Quốc tế

Ngày 6 tháng 9 năm 2009: dành cho bà con Việt kiều.

Địa điểm: Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

2/ Trưng bày hiện vật, hình ảnh về Việt Nam và biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Hội báo Nhân đạo hàng năm của Đảng Cộng sản Pháp.

- Thời gian: từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2009.

Địa điểm: Ngoại ô Paris. 

3/ Triển lãm, chiếu phim với các hiện vật có sẵn tại Trung tâm và biểu diễn nghệ thuật của nghệ sỹ Việt kiều.

- Thời gian: ngày 14 tháng 9 năm 2009.

Địa điểm: Trụ sở UNESCO tại Paris.

Điều 2. Về kinh phí:

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi toàn bộ mọi chi phí tổ chức 3 hoạt động trên: in ấn tài liệu, dàn dựng triển lãm, cước phí vận chuyển, bốc vác các sản phẩm trưng bày, đạo cụ, sân khấu biểu diễn và thù lao cho diễn viên.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTTOT HTM.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác