3086/BVHTTDL-PC

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đề xuất nội dung dự thảo Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố
 
Để triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 33-NQ/TW), thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 6114/VPCP-KGVX ngày 11/8/2014 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 9 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ, đồng thời với xây dựng Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trong phạm vi, thẩm quyền đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khhai nội dung có liên quan của Nghị quyết số 33-NQ/TW để góp phần xây dựng Chương trình hành động của Bộ, theo nguyên tắc, yêu cầu:
- Bám sát mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam của Nghị quyết số 33-NQ/TW đảm bảo thiết thực, sáng tạo, sớm được chuyển hóa vào thực tế;
- Quán triệt các yêu cầu cơ bản và lâu dài, nhưng ưu tiên tập trung cho những nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, trọng điểm trước măt đến năm 2016 và một số năm tiếp theo;
- Chỉ đưa vào chương trình những nhiệm vụ có tính khả thi, phù hợp trong phạm vi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Kế thừa, liên thông với các Chương trình, Chiến lược, đề án lớn đang triển khai để thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Nghị quyết, Chiến lược có liên quan của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan như:
+ Kết luận số 51-KL/TW khóa IX ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Thông báo Kết luận số 83-TB/TW ngày 27/6/2007 của Ban Bí thư về tình hình lễ hội, tâm linh, ngoại cảm;
+ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;
+ Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội;
+ Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;
+ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW;
+ Nghị quyết số 52/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII;
+ Các chiến lược: Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Văn bản đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổ Giúp việc 69) trước ngày 18 tháng 9 năm 2014 {đồng thời gửi file mem qua email: thanhsontom(q);yahoo, com)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- BCĐ, TGV69;
- VP Ban Cán sự;
- Lưu: VT, TGV69, NTS (75).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác