3087/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xếp hạng di tích quốc gia, Di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh Khu vực Hóa thạch Huệ Biển tại Lũng Pù – Xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sàn văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 61/TTr- UBND ngày 22/7/2014 và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:
DI TÍCH KHẢO CỔ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH
KHU VỰC HÓA THẠCH HUỆ BIỂN TẠI LŨNG PÙ
XÃ LŨNG PÙ, HUYỆN MÈO VẠC, TỈNH HÀ GIANG
Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.
Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối,với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu'trách nhiệm thi hành Quyết định này
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.15.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác