3088/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3088/BVHTTDL-DSVH ngày 26 tháng 8 năm 2013 Về việc chủ trương đầu tư xây dựng công trình tượng đài Chiến thắng Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Phúc Công văn số 1095/CTUBND-HC ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình tượng đài chiến thắng Ngã Năm thuộc di tích Địa điểm chiến thắng chi khu Ngã Năm, huyện Ngã Năm. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chủ trương đầu tư xây dựng công trình tượng đài chiến thắng Ngã Năm thuộc di tích Địa điểm chiến thắng chi khu Ngã Năm, huyện Ngã Năm nhằm tồn vinh sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng đất nước cho thế hệ trẻ và phát huy giá trị của di tích. Tuy  nhiên, trước khi triển khai lập Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn tính toán quy mô hợp lý, phương án phát huy giá trị để thu hút các nguồn lực đầu tư, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trước mắt cũng như lâu dài.

2. Về kinh phí: kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa không được phép bố trí để xây dựng tượng đài. Vì vậy, sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy mô của công trình, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí và huy động các nguồn lực để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương đầu tư xây dựng công trình tượng đài chiến thắng Ngã Năm thuộc di tích Địa điểm chiến thắng chi khu Ngã Năm để Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Cục MTNATL;

-Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác