3088/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2012 về việc đính chính Thông tư số 25/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, 

                                   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu dẫn chiếu tại Phụ lục của Điều 1 Quyết định số 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ như sau:

1. Phụ lục I.

Thay cụm từ “Xét đề nghị” thành cụm từ “Theo đề nghị” tại phần căn cứ ban hành văn bản tại Mẫu 1, Mẫu 2 và Mẫu 3. 

2. Phụ lục X. 

- Sửa cụm từ “điều lệ/quy chế” thành “Điều lệ/Quy chế” tại các Mẫu 5.1a. 

- Đặt dòng chữ “Hà Nội, ngày....tháng...năm...” căn giữa dưới Quốc hiệu và Tiêu ngữ tại Mẫu 1.

- Sửa cụm từ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12  năm 2001 ” thành cụm từ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày ... tháng ... năm ... ” tại Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 5.1.a, Mẫu 5.1.b, Mẫu 6.1.
Điều 2. 

Bãi bỏ khoản 3 Điều 1: “3. Bãi bỏ Điều...” tại các Mẫu 4, Mẫu 5 của Phụ lục I và các Mẫu 5.1a, Mẫu 5.1b, Mẫu 5.2 của Phụ lục X.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Văn phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Nếu phát hiện thêm văn bản nào chưa có mẫu hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung, Văn phòng sẽ tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định bổ sung. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;    
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 
- Lưu: VT, VP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác