3088/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hoá - Du lich các dân tộc Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4289/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2014 về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2015.
Điều 2. Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổng thể trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và thực hiện theo Kế hoạch.
Điều 3. Kinh phí thực hiện:
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
- Nguồn kinh phí của các địa phương, đơn vị phối hợp tham gia thực hiện chương trình.
- Kinh phí vận động tài trợ theo qui định của pháp luật.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia chương trình và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBTW MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng (đế b/c);
- Th trưởng Lê Khánh Hải;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- UBND các tỉnh/thành tham gia;
- Sở YHTTDL các tỉnh/thành tham gia;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các liên quan;
- Lưu: VT, LVHDL, A.60.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác