3092/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác đào tạo sau đại học về văn hóa nghệ thuật của các cơ sở trực thuộc Bộ

    BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn húa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3065/QĐ-BVHTTDL ngày 29/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn húa, Thể thao và Du lịch về việc giao Vụ Đào tạo chủ trì Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác đào tạo sau đại học về văn húa nghệ thuật của các cơ sở trực thuộc Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 công tác đào tạo sau đại học về văn hóa nghệ thuật của các cơ sở trực thuộc Bộ, gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Tô Văn Động - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;

3. PGS. TS. Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;
4. PGS. TS. Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Phó Trưởng ban;

5. PGS. TS. Lê Anh Vân - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban; 

6. PGS. TS. Trần Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội - Ủy viên;

7. PGS. TS. Vũ Chí Nguyện - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Ủy viên;

8. ThS. Trương Phi Đức - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - Ủy

viên;
9. TS. Trần Văn Ánh - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh - Ủy viên;

10. TS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - Ủy viên;

11. PGS. TS. Nguyễn Chí Bền - Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

12. ThS. Đoàn Tiến Lộc - Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên Thư ký.

Điều 2. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết trích từ nguồn dự toán ngân sách sự nghiệp năm 2011 từ Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;                    
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, ĐT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác