3095/QC-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUY CHẾ Làm việc của Trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn, Thường trực Ban Tổ chức và các Tổ đạo diễn Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010 (Ban hành theo Quyết định số 3095/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Quy chế này quy định chế độ làm việc của Trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn, Thường trực Ban Tổ chức và các Tổ đạo diễn trong tổ chức thực hiện Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010.

II. TRÁCH NHIỆM, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Tổ chức

- Chỉ đạo, điều hành chung các nhiệm vụ của Ban Tổ chức được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long (theo Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan khác);

- Chủ trì các cuộc họp của Ban Tổ chức;   

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long về kết quả Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô, Hà Nội, sáng ngày 10 tháng 10 năm 2010.
Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng Đạo diễn:

- Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức, thường trực Tổng Đạo diễn toàn bộ chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành;  

- Đề xuất phương án tổng thể và thay mặt Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo triển khai phương án tổng thể thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội được phê duyệt tại Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Được quyền thay mặt Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo các Tiểu ban có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ để các hoạt động đạt kết quả cao nhất, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Tổ chức quyết định những vấn đề phát sinh;

- Giúp Trưởng Ban Tổ chức ra Quyết định thành lập Tổ đạo diễn; chỉ đạo Tổ đạo diễn thực hiện, chỉnh sửa các kịch bản theo ý tưởng kịch bản đã được phê duyệt và góp ý của Ban Chỉ đạo;
 - Phê duyệt makét trang trí Quảng trường, đạo cụ, phục trang, âm thanh, công nghệ sân khấu và những vấn đề có liên quan tới nghệ thuật và diễu hành của các khối (trừ khối diễu binh);
- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Thường trực Tổng Đạo diễn;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức giao.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Tổ chức

- Đầu mối, giúp Trưởng Ban Tổ chức, Phó trưởng Ban Tổ chức-Thường trực Tổng đạo diễn nắm tình hình, điều hành các hoạt động luyện tập, đồng thời phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội giải quyết các công việc trong quá trình chuẩn bị và triển khai tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành;   

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức, Phó Trưởng Ban Tổ chức-Thường trực Tổng đạo diễn giao.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đạo diễn

- Thực hiện tổ chức dàn dựng chương trình nghệ thuật theo kịch bản đã được phê duyệt theo đúng tiến độ với chất lượng cao;

- Tổ Đạo diễn thay mặt nhóm sáng tạo gồm kịch bản âm nhạc, âm thanh; hoạ sỹ thực hiện kịch bản nghệ thuật của các hoạt động liên quan Mít tinh, diễu binh, diễu hành theo kịch bản đã phê duyệt;

- Thực hiện sự chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn;

- Chịu trách nhiệm với Thường trực Tổng Đạo diễn tổ chức tập luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt theo kế hoạch đã được Ban Tổ chức phê duyệt;

- Có trách nhiệm phối, kết hợp chính xác giữa biểu diễn và âm thanh;

- Đề xuất ý kiến giúp Thường trực Tổng Đạo diễn những công việc có liên quan;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại các Quyết định thành lập Tổ Đạo diễn, nhưng không trái với chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Tổng đạo diễn.

III. QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT 30 PHÚT TRONG MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

Điều 6. Vai trò của Thường trực Tổng Đạo diễn

- Quán xuyến tổng thể Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành theo kịch bản đã được phê duyệt. Nếu có sự thay đổi phải báo cáo Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

Điều 7. Vai trò của Cục Nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm về thời gian thực hiện và chất lượng chương trình nghệ thuật. Giúp Trưởng Ban Tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung, makét đạo cụ, phục trang, con rối, số lượng, chất lượng người tham gia; thẩm định hợp đồng mà Chủ nhiệm chương trình ký kết với các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 8. Tổ Đạo diễn

- Phương pháp làm việc của nhóm được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận;

- Mọi kế hoạch, công việc, ý tưởng nghệ thuật và quá trình thực hiện trên phải được thống nhất trong Tổ.

Điều 9. Chủ nhiệm chương trình

- Xây dựng kế hoạch dự kiến số lượng người tham gia, dự trù kinh phí, ký các hợp đồng kinh tế;
- Khi ký hợp đồng với các đối tác để thực hiện các hạng mục công việc của chương trình phải có ý kiến chỉ đạo, thẩm định (bằng văn bản) về nội dung và chất lượng nghệ thuật của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và thực hiện theo các quy định pháp luật nhà nước có liên quan.
Điều 10. Tổ giúp việc

Giúp Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Chủ nhiệm chương trình theo dõi, giám sát, đôn đốc trong quá trình thực hiện công việc sau: Kế hoạch luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, theo kịch bản, thiết kế phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng, số lượng, chất lượng người tham gia.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Thù lao hoạt động của Trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn, các Tổ đạo diễn và các tổ chức, cá nhân có liên quan được sử dụng trong tổng kinh phí cho công tác chuẩn bị và tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành theo Nghị định số 61/2002/NĐ-CP về chế độ nhuận bút. Kinh phí được cấp qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 12. Thường trực Ban Tổ chức-Văn phòng Bộ hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy trình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Nếu phát sinh những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi quy chế, Thường trực Ban Tổ chức báo cáo Trưởng Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

Điều 13. Các tổ chức, cá nhân được quy định tại Quy chế này tự giải thể sau khi công việc đã hoàn thành./.

 

Nơi nhận:- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD .50

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác