3095/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc xây dựng chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chào mừng Hội nghị Quan hệ Hữu nghị Quốc hội Việt Nam-Campuchia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện Công văn số 1511/UBĐN13 ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội về việc tổ chức Hội nghị Quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam - Camphuchia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam phối hợp với các đơn vị nghệ thuật có liên quan xây dựng và biểu diễn chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chào mừng Hội nghị Quan hệ Hữu nghị Quốc hội Việt Nam-Campuchia tại buổi chiêu đãi chính thức do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì vào tối ngày 23 tháng 8 năm 2012 tại Hội trường Dinh Thống Nhất (thời lượng: 1 tiếng 45 phút).

Điều 2. Kinh phí thực hiện được chi từ nguồn ngân sách bổ sung cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác