3095/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Học viện Âm nhạc quốc gia việt Nam đón chuyên gia Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH;
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón GS. Marc Andre Robert Battier thuộc Trường Đại học Tổng hợp Sorbomie (quốc tịch Pháp) chuyên ngành âm nhạc điện tử sang lên lớp cho nghiên cứu sinh của Học viện.
Thời gian: từ ngày 17 đến 24 tháng 9 năm 2015,
Điều 2. Về kinh phí; Phía bạn chịu chi phí vé máy bay khứ hồi quốc tế, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu chi phí ăn, ở, xe đưa đón chuyên gia, chi phí tổ chức lớp học, thù lao giảng dậy, phiên dịch, lễ tân, quà tặng, mời cơm (trích từ nguồn đào tạo sau đại học của Học viện năm 2015).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, THV (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác