3096/BVHTTDL-TĐKT

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v báo cáo và xin ý kiến thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú’’ lần thứ 8 - năm 2015

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Thực hiện Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”; “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 và triển khai công tác xét tặng tại các cấp Hội đồng theo đúng quy định và tiến độ đề ra. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành công tác xét tặng của 05 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực: Sân khấu, Âm nhạc, Múa, Điện ảnh, Phát thanh- Truyền hình.
Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thành phần Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 như sau:
1. Số lượng thành viên Hội đồng: 25 người
2. Thành phần gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;
- Các ủy viên Hội đồng, gồm:
+ 05 đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
+ 04 đại diện lãnh đạo các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương: Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam;
+ 05 đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;
+ 08 chuyên gia của 05 lĩnh vực, gồm: Sân khấu: 02 chuyên gia; Âm nhạc: 02 chuyên gia; Điện ảnh: 02 chuyên gia; Múa: 01 chuyên gia; Phát thanh-Truyền hình: 01 chuyên gia. Chuyên gia là các nghệ sĩ có uy tín cao về chuyên môn, chuyên ngành nghệ thuật; công tâm; được đồng nghiệp và xã hội nể trọng; có đủ sức khỏe; đã được phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 (gửi kèm dự thảo Quyết định)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;
- Lưu: VT, TĐKT, NTN.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác