3097/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức ngày Hindi và ITEC

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM PHỐI HỢP VỚI ĐẠI SỨ QUÁN ẤN ĐỘ TẠI VIỆT NAM TỔ CHỨC NGÀY HINDI VÀ ITEC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Ngày Hindi và ITEC tại Hội trường lớn của Thư viện Quốc gia Việt Nam.

- Thời gian: ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2009.

Điều 2. Kinh phí:

Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu chi phí trang trí, âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn văn nghệ, lễ tân phục vụ (từ ngân sách sự nghiệp của Thư viện).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c)

-Lưu: VT- HTQT. VTAN.7

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác