3098/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Sân khấu Chèo về đề tài hiện đại - 2011”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2428/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Sân khấu Chèo về đề tài hiện đại - 2011” tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, gồm:

1. Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban. 

2. Bà Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - Ủy viên.

3. Ông Vương Duy Biên – Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên.

4. Ông Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức“Liên hoan Sân khấu Chèo về đề tài hiện đại - 2011” tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình thành công tốt đẹp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, NTBD;


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác