30/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương’’ đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ công văn số 2496/VPCP-KGVX ngày 14 tháng tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng hồ sơ "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" trình Tổ chức khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên lập quốc (UNESCO) xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Viện trưởng Văn Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ tín ngưỡng thờ Hùng Vương" trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào kỳ xét duyệt năm 2012 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Hoàng Dân Mạc - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban;

4. Mời ông Lưu Trần Tiêu, GS. TSKH - Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Ủy viên Ban chỉ đạo.

5. Ông Nguyễn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Chí Bền - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên;

7. Ông Phạm Sanh Châu - Tổng thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Tiến Khôi - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ, Ủy viên;

10. Ông Phạm Bá Khiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ thành lập các tiểu ban tổ chức thực hiện và điều hành việc triển khai xây dựng hồ sơ, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;

- Thứ trưởng Lê Tiến Thọ (để b/c);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

- Lưu: VT, DSVH (2), NTTT(20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác