3100/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề Tuyên truyền về TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN VỀ TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NĂM 2009 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5541/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc giao nhiệm vụ Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Văn hoá - Thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

Căn cứ Căn cứ quyết định số 09/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Văn phòng Bộ chủ trì tổ chức Hội thảo chuyên đề Tuyên truyền về TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian : từ ngày 21/10 đến ngày 23/10/2009

Địa điểm : Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điều 2. kinh phí tổ chức hội thảo trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, KHCNMT, BN.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác