3101/QĐ-BVHTTD

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia tổ chức Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch biên giới Việt Nam – Lào năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2012;

Căn cứ Đề án số 1760/ĐA-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Tổ chức Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch biên giới Việt – Lào năm 2012”.
Căn cứ Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch biên giới Việt – Lào năm 2012;
Căn cứ Kế hoạch số 2240/KH-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch biên giới Việt – Lào năm 2012, cụm Giao lưu mở đầu tại Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sản xuất phim tài liệu ca ngợi tình hữu nghị Việt – Lào trong khuôn khổ các hoạt động Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch biên giới Việt – Lào năm 2012. 
Điều 2. Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung phim đảm bảo ý nghĩa chính trị và chất lượng nghệ thuật theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giao lưu.
Điều 3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trích từ nguồn kinh phí tổ chức Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt – Lào (phần chi từ ngân sách cấp qua Văn phòng theo dự toán được duyệt).
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, VHDT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác