3101/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức ’’Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa Rối Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015" vào trung tuần tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015" gồm:
1. Ông Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Trưởng ban;
2. Bà Ngô Thanh Thủy - Giám đốc Nhà hát Múa Rối Việt Nam - Phó Trưởng ban;
3. Ông Trần Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Văn Bộ - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên;
5. Ông Hà Quốc Minh - Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Nhà hát Múa Rối Việt Nam - Ủy viên;
7. Ông Vũ Quốc Bảo - Phó Giám đốc Mià hát Múa Rối Việt Nam - Ủy viên;
8. Bà Trần Hải Vân - Trưởng phòng Châu Âu, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Minh Thông - Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
10. Ông Đỗ Xuân Thành - Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
11. Bà Nguyễn Kiều Duyên - Phó Trưởng phòng Ngân sách, Sự nghiệp, Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
12. Bà Trần Thị Bích Hòa - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế toán, Tài chính Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
13. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
14. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Nhà hát Múa Rối Việt Nam - Ủy viên;
15. Bà Phạm Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng Kế toán, Tài chính Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
16. Ông Nguyễn Quốc Toàn - Phó Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên.
Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm lên kế hoạch và tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015" theo Đề án tổ chức đã được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ„
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Giám đốc Nhà hát Múa Rối Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2) Thg.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác