3102/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3102/BVHTTDL-DSVH ngày 27 tháng 8 năm 2013 Về việc chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Teakhinasakor Ta Lôn (Cái Cối), tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Phúc đáp Công văn số 2723/UBND-KTTH ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị cho chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Teakhinasakor Ta Lôn (Cái Cối), xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Teakhinasakor Ta Lôn (Cái Cối) để bảo tồn và phát huy giá trị.

2. Về kinh phí: Trên cơ sở nội dung Dự án được phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cho tu bổ, tôn tạo các hạng mục gốc của di tích. Đối với các hạng mục khác đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

3. Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện Dự án phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệ quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; về chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Teakhinasakor Ta Lôn (Cái Cối) để Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh biết, chỉ đạo thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác