3103/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Công ty TNHH TNHH Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông Việt Nam đón nghệ sỹ nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành; kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật Biểu diễn) phối hợp với Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông Việt Nam đón nghệ sỹ người Nhật Bản và nghệ sỹ người Mỹ vào Việt Nam biểu diễn chương trình “Thành phố thế giới trong tay bạn”, Cục Nghệ thuật Biểu diễn có trách nhiệm kiểm duyệt chương trình trước khi biểu diễn chính thức.
Thời gian và địa điểm: Ngày 19/9/2015 tại Top of Ha Noi - Tầng thượng tòa nhà Lotte, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí: Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông Việt Nam chịu toàn bộ chi phí liên quan đến công tác tổ chức biểu diễn và thù lao cho cán bộ của Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật tham gia tổ chức chương tình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trường Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tố chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và Thủ trường; các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, VTA.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác