3104/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3104/BVHTTDL-DSVH ngày 27 tháng 8 năm 2013 Về việc lập Quy hoạch di tích đền Hiền Quang, di tích chùa Hiền Quan (Phúc Khánh tự), di tích đình Hiền Quan và lập DA bảo quản , tu bổ di tích đình Đào Xá, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Phúc đáp Công văn số 2803/UBND-VX5 ngày 24 tháng 7 năm 2013 và Công văn số 2977/UBND-VX5 ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị cho chủ trương lập Quy hoạch tổng thể quần thể di tích thuộc xã Hiền Quan, di tích chùa Hiền Quan (Phúc Khánh tự), di tích đình Hiền Quan và lập dự án bảo quản , tu bổ di tích đình Đào Xá, xã Đào Xá, huyện Thành Thủy. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về lập Quy hoạch tổng thể quần thể di tích đền Hiền Quan, di tích chùa Hiền Quan (Phúc Khánh tự), di tích đình Hiền Quan: căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 2 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, thì di tích đền Hiền Quan, di tích chùa Hiền Quan ( Phúc Khánh tự), di tích đình Hiền Quan không nhất thiết lập thành Quy hoạch tổng thể mà lập thành Dự án tổng thể bảo quản, tu bổ di tích trong đó có quy hoạch tổng mặt bằng.

2. Đối với di tích đình Hiền Quan do chưa được xếp hạng quốc gia, nên việc triển khai lập và phê duyệt Dự án bảo quản, tu bổ di tích thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

3. Về lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Đào Xá, xã Đào Xá, huyện Thành Thủy: thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Đào Xá để bảo tồn và phát huy giá trị.

4. Về kinh phí, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đã và đang hỗ trợ cho tỉnh Phú Thọ tu bổ, tôn tạo một số di tích như: chùa Bồng Lai, đình Hữu Bổ, chùa Viên Sơn, đình Bảo Đà, đền Đào Xá (Tam Công)… Do đó, để thực hiện Dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Hiền Quan, di tích chùa Hiền Quan (Phúc Khánh tự), di tích đình Hiền Quan và di tích đình Đào Xá, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

5. Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện Dự án bảo quản, tu bổ phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể quần thể di tích đình Hiền Quan, di tích chùa Hiền Quan (Phúc Khánh tự), di tích đình Hiền Quan và lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Đào Xá để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác