3104/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014;
Căn cứ Công văn cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Chỉ đạo Ngày hội có nhiệm vụ:
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.
- Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung các hoạt động diễn ra trong khuôn khố Ngày hội.
Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội trong dự toán được duyệt theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014 tự giải thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Hội đồng Dân tộc củâ. Quốc hội, Ban Tuyên giáo TW,
Ban Dân vận Trung ương, UB TW Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, UBDT;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,
Thông tấn xã Việt Nam;
- UBND cảc tỉnh tham gia Ngày hội;
- S VHTTDL các tỉnh tham gia Ngày hội;
- Lưu: VT, V VHĐT. Hg35.
 
DANH SÁCH
Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014

(Ban hành theo Quyết định số 3104 /QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch)
1. Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóá, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo.
2. Ông Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu - Phó Trưởng ban Thường trực.
3. Ông Nông Quốc Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng ban.
4. Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.
5. Ông Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - Ủy viên.
6. Ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên.
7. Bà Hoàng Thị Hạnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc - Ủy viên.
8. Ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên.
9. Bà Lò Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Dân tộc Ban Dân vận Trung ương - Ủy viên.
10. Ông Ngô Hà Thái - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - Ủy viên.
11. Ông Nguyễn Trọng Huân - Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên.
12. Ông Phạm Xuân Kôi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên - Ủy viên.
13. Bà Ngô Thị Chinh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái - Ủy viên.
14. Ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La - Ủy viên.
15. Ông Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình - Ủy viên.
16. Ông Vũ Xuân Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai - Ủy viên.
17. Ông Vương Văn Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa - Ủy viên.
18. Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An - Ủy viên.
19. Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác