3105/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức chương trình biểu diễn múa đương đại “Châu Âu gặp Việt Nam” lần thứ hai

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn múa đương đại “Châu Âu gặp Việt Nam” lần thứ hai tại Nhà hát Tuổi trẻ, thời gian từ 28/9 – 29/9/2012. 

Điều 2. Về kinh phí:

- Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam chịu trách nhiệm chi phí cho diễn viên, kỹ thuật viên của Nhà hát, địa điểm tập luyện và âm thanh ánh sáng sân khấu.

- Các đối tác nước ngoài chịu trách nhiệm tiền thuê địa điểm biểu diễn, in ấn và ăn, ở, đi lại của nghệ sỹ nước ngoài.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác