3105/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014;
Căn cứ Công văn cử thành viên tham gia Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014 của các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua –khen thưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH;
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Tổ chức Ngày hội có nhiệm vụ:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014 sau khi được Ban Chỉ đạo thống nhất.
- Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tố chức.
- Các thành viên Ban Tố chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức Ngày hội.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội trong dự toán được duyệt theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn;
- UBND các tỉnh tham gia Ngày hội;
- Sở VHTTDL các tình tham gia Ngày hội;
- Lưu: VT, Vụ VHDT. Hg40.
 
DANH SÁCH
Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014

(Ban hành theo Quyết định số 3105 /QĐ-B VHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
1. Ông Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu - Trưởng Ban Tổ chức.
2. Ông Sùng A Hồ - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu - Phó Trưởng ban Thường trực.
3. Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban.
4. Ông Đỗ Hạ Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Lai Châu - Phó Trưởng ban.
5. Ông Vũ Trọng Lợi - Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
6. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên
7. Bà Phan Linh Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch - Ủy viên.
8. Bà Nguyễn Bích Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
9. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
10. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
11. Bà Nguyễn Thị Ngân - Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
12. Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
13. Bà Phạm Thị Tuyết - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
14. Ông Hà Văn Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
15. Bà Lường Thị Vân Anh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La - Ủy viên.
16. Ông Trần Hữu Sơn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai - Ủy viên.
17. Ông Phạm Văn Hưng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên - Ủy viên.
18. Ông Bùi Ngọc Lâm - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình - Ủy viên.
19. Ông Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - Ủy viên.
20. Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - Ủy viên.
21. Ông Lê Xuân Định - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái - Ủy viên.
22. Bà Vi Thanh Hoài - Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
23. Ông Trần Mạnh Hùng - Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn .; hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác