3107/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc đón đoàn thuộc Tuần tin tức Truyền hình Tokyo Nhật Bản vào Việt Nam thực hiện chương trình giới thiệu về Việt Nam

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÓN ĐOÀN THUỘC TUẦN TIN TỨC TRUYỀN HÌNH TOKYO NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU VỀ VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008 của Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, hướng dẫn đón đoàn làm phim thuộc Tuần tin tức Truyền hình Tokyo Nhật Bản vào Việt Nam thực hiện chương trình giới thiệu quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua mối quan hệ giao lưu thông thương thương mại, du lịch, văn hóa qua đường biên giới Việt - Trung tại cửa khẩu Lạng Sơn.

Thời gian: Ngày 16/09/2009 đến 25/9/2009

Địa điểm : Hà Nội, Lạng Sơn

Về kinh phí: Mọi chi phí do phía đoàn chịu toàn bộ

Điều 2. Cục Hợp tác quốc tế thực hiện hướng dẫn mọi thủ tục, mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng chỉ được xuất khỏi Việt Nam sau khi được các cơ quan chức năng xem xét và cho phép.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

Bộ trưởng (để b/c);

Cục A18;

Cục A25-Bộ Công An;

- Sở VHTTDL Lạng Sơn (để phối hợp).

- Sở Ngoại vụ Lạng Sơn (để phối hợp)

- Lưu : VT, HTQT, ĐHT 7 .

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác